KLEER ANDMEKAITSETINGIMUSED


Saudade OÜ opereerib Kleer kaubamärgi all tegutsevat e-poe keskkonda. Saudade OÜ (edaspidi nimetatud Kleer) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Kleer töötleb oma klientide isikuandmeid. Kehtivad andmekaitsetingimused on kättesaadavad Kleer veebilehel www.kleer.ee.

1. Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Saudade OÜ, registrikood 14611598, aadress Tatari tn 64 Tallinn 10134, e-post info@kleer.ee. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Kleer andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@kleer.ee

2. Andmekaitsetingimuste ulatus

Kleer andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Kleer veebilehte www.kleer.ee või sooritavad ostu Kleer e-poest. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Kleerile isikuandmeid sisaldava pöördumise.

3. Mille alusel Kleer isikuandmeid töötleb?

Kleer kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

-Kui Te olete andnud Kleerile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud), siis toimub isikuandmet töötlemine Teie nõusolekul.

-Kui isikuandmete töötlemine on vajalik Kleeri ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Kleer kaupade ostmisel), siis toimub isikuandmet töötlemine lepingu alusel.

-Kui Kleer töötleb isikuandmeid Kleer seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt riigiasutuste päringutele vastamine seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses jms), siis toimub isikuandmete töötlemine seaduse alusel.

-Kui Kleer töötleb isikuandmeid Kleeri õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs), siis toimub isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi alusel töötleb Kleer isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja - vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Kleer andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@kleer.ee.

Kui Kleer vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete edastamisest Kleerile, siis on Kleeril õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

4. Millistel eesmärkidel Kleer isikuandmeid töötleb?

Kleer töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

-Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu täitmine;

-kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

-kliendisuhete arendamine ja analüüs;

-toodete ja teenuste pakkumine;

-otseturundus;

-tarbijaharjumuste uurimine;

-teenuste haldamine ja arendamine;

-veebilehe kasutamine ja täiustamine;

-loosimiste ja küsitluste läbiviimine;

-müügistatistika koostamine;

-isikute ja vara kaitse;

-õigusnõuete menetlemine; ja

-seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

 

Kleer lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Kui Kleer kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Kleer enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

5. Milliseid isikuandmeid Kleer töötleb?

Kleer kogub ja töötleb Kleer veebilehe külastamisel järgmiseid isikuandmeid:

-Kleer veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Kleer veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).

-Kleer e-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.

-Kleer pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).

-Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Kleer ainult siis, kui Teiega on Kleeri poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

Kleer töötleb Teie isikuandmeid ainult siis, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Kleer töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt Kleer veebilehe www.kleer.ee külastamisel. Kleer töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik Kleer ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

-e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed - 3 aastat arvates ostu sooritamisest;

-Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused - 3 aastat arvates Kleer poolt lõpliku vastuse edastamisest;

-Tarbijamängude ja loosimiste tulemused - 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest;

-Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed - 3 aastat arvates menetluse aluseks olevast juhtumist.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

7. Teie isikuandmete edastamine

Kleer võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Kleerile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Kleerilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Kleeril õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Kleer volitatud töötlejate nimekirjaga on Teil võimalik tutvuda siin:

Volitatud töötleja nimi

Registri-kood

Aadress

Telefon

e-post

Microsoft Corporation

91-1144442

One Microsoft Way Redmond WA 98052-6399, USA

1-425-882-8080

support@microsoft.com

Telia Eesti AS

10234957

Mustamäe tee 3, Tallinn 15033

6397130

info@telia.ee

Maksekeskus AS

12268475

Niine tee 11, Tallinn 10414

58875115

support@maksekeskus.ee

AS Eesti Post

10328799

Pallasti tn 28, Tallinn 10001

6616616

info@omniva.ee

Itella Eesti OÜ

10891224

Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald,  Harjumaa

6990431

estonia@itella.com

Fulfilly OÜ

14199011

Harju maakond, Kiili vald, Lähtse küla, Nööbi tee 14, 75416 

51948686

info@fulfilly.ee

Vallaste ja Partnerid OÜ

10494121

Lõõtsa 2B, Tallinn 11415 

6645999

klienditugi@vjap.ee

Zone Media OÜ

10577829

Lõõtsa 5, Tallinn 11415

688 6886

info@zone.ee

 

8. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Kleer võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt edastatud isikuandmeid, et saata Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahuloluuuringuid.

Kui Te ei soovi enam Kleeri otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või tehes seda veebilehel www.kleer.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

9. Videosalvestused

Kleer laos võib olla isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Kleer. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

10. Kuidas Kleer Teie isikuandmeid kaitseb?

Kleer kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

11. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Kleerilt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.  

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Kleer andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil info@kleer.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Kleeril on õigus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest. Kleeril on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Kleeril on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Kleeril ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Kleer viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

12. Kaebuste esitamine

Kui Te leiate, et Kleer rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

13. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel www.kleer.ee on kasutusel järgmised küpsised:

-seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;

-püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;

-esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;

-kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

14. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehe www.kleer.ee külastamisel võib Kleer koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Kleer töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

15. Profileerimine

Kleer võib kasutada Teiega seotud isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Kleer ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

16. Andmekaitsetingimuste muutmine

Kleeril on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Kleeri veebilehel www.kleer.ee.